Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi

  1. TANIMLAMALAR

İş bu “Sözleşme” kapsamında aşağıdaki terimler karşılıklarında belirtilen anlamları taşıyacaktır.

1.1. Ares Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi bundan böyle kısaca “ARES BELGELENDİRME” olarak anılacaktır.

1.2. ARES BELGELENDİRME’ den sınav ve personel belgelendirme hizmeti alan kişiler “Aday” olarak anılacaktır.

  1. TARAFLAR
    • PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU

Ares Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi

Büyükpınar Mahallesi 128010 No’lu Sokak No:50 Şehitkâmil/GAZİANTEP

Sözleşmede kısaca “ARES BELGELENDİRME” olarak anılacaktır.

  • SINAV VE BELGELENDİRME HİZMETİ ALAN
Adı Soyadı:
T.C. No::
Adres:
  1. GENEL

3.1. Sözleşmenin kural ve şartları, ARES BELGELENDİRME tarafından, adaylara yazılı veya sözlü olarak veya www.aresbelgelendirme.com adresindeki web sayfasında duyuru yapılmak suretiyle herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece geçerlidir. Sözlü bildirimlerde mutlaka yazılı bildirim de yapılır. Değişiklik yapma/ duyurma yetkisi sadece ARES BELGELENDİRME’y e aittir.

3.2. Bu sözleşmede yer alan kural ve koşullarda yapılacak değişikliklerin duyurulması ile başvuru sahipleri, ARES BELGELENDİRME tarafından belirlenecek değişiklik ile ilgili eksikliklerini yine ARES BELGELENDİRME tarafından belirlenecek zaman içerisinde tamamlayıp ARES BELGELENDİRME’ e bilgi vermek zorundadırlar.

3.3. Alınmak istenen belgeye yönelik ilgili Ulusal Yeterliliğe göre belgelendirme programına ilişkin ücret, ARES BELGELENDİRME’e ait www.aresbelgelendirme.com adresindeki web sayfasında yer almaktadır. Sınav ücreti başvuru sırasında web sayfasında belirtilen banka hesabına peşin olarak yatırılır.

3.4. Hastalık, yaralanma vb. sağlık nedeniyle sınava girmeme sebebini resmi olarak belgeleyen aday haricinde sınava girememe durumlarında ve askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz.

3.5. Adayın mesleğini icra ederken yapabileceği hatalar ve verebileceği zararlardan ARES BELGELENDİRME sorumlu tutulamaz.

BELGE SAHİBİ PERSONEL’ İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belge sahibi personel;

4.1. Kendisine ARES BELGELENDİRME tarafından verilen belgenin ARES BELGELENDİRME’ nin mülkiyetinde olup, aday bu sözleşmeyi imzalamakla, sözleşmede tarif edilen yükümlülükleri yerine getirmediğinde belgesinin iptal olabileceğini,

4.2. Sınav öncesinde adayın ilgili Ulusal Yeterlilik’in içeriği hakkında bilgi edinmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu,

4.3. Sınav başvuru şartlarını bilmekle, başvuru esnasında istenen formları ve sınav için Ulusal Yeterliliğin zorunlu kıldığı gerekli şartları sağlayacak belgeleri sunmakla istenildiğinde tüm kanıt olabilecek belge ve dokümanları ARES BELGELENDİRME’ ye sunmakla,

4.4. ARES BELGELENDİRME’ ye sunduğu tüm evrak, belge ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,

4.5. Yeterlilik birimi bazında başvuruların yapılması ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştirilmesine ilişkin ARES BELGELENDİRME web sitesinde ilan edilen ve MYK tarafından yapılan düzenlemelerde ifade edilen şartlara uymakla,

4.6. Başvuruya ilişkin kişisel bilgilerinin MYK’na bildirilmesini kabul etmekle,

4.7. Başvuru ve sınavlara katılım ile belgelendirilmeye ilişkin MYK tarafından belirlenen mevzuat ve düzenlemelere uygun davranmakla,

4.8. Belgelendirme sınavlarına ilişkin sınav ve belgelendirme şartlarında yer alan kurallara uygun davranmakla,

4.9. Aday, sınav sırasında ve sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,

4.10. Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunmamakla (ör. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.), bu davranışlarda bulunması halinde sınavının iptal edileceğini bilmekle,

4.11. Sınav Yapıcı tarafından ilgili mevzuat gereği kendisine önceden bildirilmek şartıyla, sınavlar sırasında ARES BELGELENDİRME’in görsel ve sesli kayıtlar tutmasına izin vermekle,

4.12. ARES BELGELENDİRME web sitesinde ve adayların kişisel hesaplarında ilan edilen süreler dâhilinde sınav ve belgelendirmeye ilişkin itirazlarını yapmakla,

4.13. Belge almaya hak kazanması durumunda belge masraf karşılığını ARES BELGELENDİRME web sitesinde ve adayın kişisel hesabında bildirilen süreler dâhilinde ARES BELGELENDİRME’ nin hesabına yatırmakla,

4.14. ARES BELGELENDİRME tarafından bu sözleşme içeriğinde/ şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla, mükelleftir.

4.15. Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini etkileyebilecek durumları ARES BELGELENDİRME’ye gecikmeksizin bildirmelidir.

  1. ARES BELGELENDİRME’İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ARES BELGELENDİRME;

5.1Belgelendirme talep eden kişi ve kuruluşlara adil ve tarafsız davranmakla,

5.2. Tüm kişi ve kuruluşların sınav ve belgelendirme ile ilgili belgelere erişimini sağlamakla,

5.3. Yasal zorunluluk olmadıkça, elde edilen tüm kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini korunmak ve sağlamakla,

5.4. Yeterlilik birimi bazında başvuruların yapılması ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştirilmesine ilişkin MYK tarafından yapılan düzenlemeleri ilan etmekle,

5.5. Başvuru ve sınavlara katılıma ilişkin MYK tarafından belirlenen mevzuat ve düzenlemeleri ARES BELGELENDİRME’nin web sitesinde ilan etmekle,

5.6. Kayıtlar, sınav bilgileri, sınav sonuçları ve belgelerin güvenli ortamda saklanmasını sağlamakla,

5.7. Hizmet verilen kişi ve kuruluşlara ilgili yeterlilik belgelendirme için bir sertifika vb. belgeyi gerekli kılıyorsa dahi eğitim hizmeti verme, aracılık etme veya tavsiye, tercih ve yönlendirme yapmamakla mükelleftir.

6.BELGE ALMAYA HAK KAZANAN BELGE SAHİBİ ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belge almaya hak kazan belge sahibi aday;

6.1. Belgelendirme hizmetinin sadece tanımlanan yeterlilik kapsamı ile sınırlı olduğunu bilmekle ve sadece bu kapsamda kullanmakla,

6.2. Düzenlenen belgenin ARES BELGELENDİRME ile yeniden değerlendirilmesine yol açacak biçimde ve amacı dışında kullanmamakla, Mesleğinin itibar ve saygınlığını korumakiçin her zaman gerekli titizliği göstereceğini, Bütün tanıtım ve reklamlar doğru, kanuni, dürüst, yanıltıcı olmayan ifadeler içerecek ve diğer profosyonel hizmetlerle kıyaslama yapılmayacaktır.

6.3. Belgelendirmeye ilişkin kişisel bilgilerinin MYK’na bildirilmesini kabul etmekle,

6.4. Belgelendirme ile ilgili olarak ARES BELGELENDİRME’ye yanıltıcı veya eksik olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunmayacağını bilmekle, ayrıca; Belgelerin uygun olmayan şekilde kullanıldığının ispatı durumunda ARES BELGELENDİRME’ in yasal yollara başvurmak hakkına sahip olduğunu bilmekle,

6.5. Belge  geçerlilik süresinde sınav genel şartlarında belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,

6.6. Adayın ARES BELGELENDİRME web sayfasında yayınlanan kişisel bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve kişisel bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kendi tarafından güncellemekle veya ARES BELGELENDİRME’ye yazılı olarak bildirmekle,

6.7. Aday, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/ iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ARES BELGELENDİRME’nin web sayfasından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,

6.8. Belgelendirme şartlarında herhangi bir değişiklik olması (belge kapsamının değişmesi vb.) durumunda, ARES BELGELENDİRME tarafından www.aresbelgelendirme.com adresindeki web sayfasında belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları ARES BELGELENDİRME’ye sunmakla,

6.9. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi ARES BELGELENDİRME’ye 15 iş günü içinde iade etmekle; iletişim bilgilerinde (ev adresi, iş adresi, telefon numarası vb.) herhangi bir değişiklik söz konusu olması halinde, ARES BELGELENDİRME’ yi en fazla 15 gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirmekle,

6.10. Belgelerin kullanımı, askıya alınması, iptali, kapsamının güncellenmesi konularında MYK tarafından yapılan düzenlemelere uymakla,

6.11. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,

6.12. Belgeyi aldığı tarihten itibaren belge üzerinde yer alan gözetim dönemlerinde işyerinden alınacak ve hangi işkolunda çalışmakta olduğunu gösterecek bir yazıyı veya ARES BELGELENDİRME tarafından belirlenen diğer gözetim kanıtlarını ulaştırmakla, ulaştırılmaması halinde belgenin iptal edileceğini bilmekle,

6.13. Belgenin geçerlilik süresi dolduğunda 15 gün içinde ARES BELGELENDİRME’ ye iade etmekle,

6.14. Belge veya belgeleri yayınlarda, kataloglarda ve benzeri dokümanlarda yanıltıcı biçimde kullanmamakla,

6.15. Belgelerin tanıtıcı vb. materyallerde kullanılması durumunda MYK ve TÜRKAK marka ve logo kullanımına uygun olarak; ARES BELGELENDİRME logosunu ise www.aresbelgelendirme.com adresinde yayınlanan ARES BELGELENDİRME logo kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmakla,

6.16. Belge sahibinin, mesleğini icra ederken yapabileceği hatalar ve verebileceği zararlardan ARES BELGELENDİRME’ in sorumlu tutulmayacağını bilmekle,

6.1.7. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, ARES BELGELENDİRME’ nin atıf içeren bütün belgelerin kullanımına son vermekle ve belgeleri iade etmekle ve belgeli olduğuna dair tüm atıflara son vermekle,

6.18. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için belgeyi yenilemek üzere başvuru yapmak ve gereklilikleri yerine getirmekle, aksi halde belge süresi sonunda belgenin iptal olacağını bilmekle,

6.19. Kendisi hakkında, şikâyet veya etik olmayan davranış, mesleki ahlak kurallarına riayet etmediğine dair kanıt varsa veya görevini yerine getiremeyecek derecede ciddi fiziksel yetersizliği bulunursa, belgenin iptal edilebileceğini bilmek ve bu durumu ARES BELGELENDİRME’ye bildirmekle,

6.20. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile ARES BELGELENDİRME’ye en geç 10 gün içinde bildirmekle,

6.21. ARES BELGELENDİRME tarafından bu sözleşme içeriğinde/ şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla, logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,

6.22. Belgesini iş yaptığı alan haricinde ve tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmamakla,

6.23. Aday, işverenin veya birlikte çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve deneyimine aykırı iş emirlerini kabul etmemekle mükelleftir.

7. BELGE ALMAYA HAK KAZANILMASI DURUMUNDA ARES BELGELENDİRME’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belge almaya hak kazanılması durumunda ARES BELGELENDİRME;

7.1. Hizmet alan tüm kişi ve kuruluşların, süreç ve sonucu hakkında, itiraz ve şikâyet beyan etme ile ilgili süreci yürütmek üzere “İtiraz ve Şikâyet Komitesi” oluşturmak ve adayların personel belgelendirme süreci ile ilgili yaptıkları tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla ve itiraz sürelerini ARES BELGELENDİRME web sitesinde yayınlamakla,

7.2. Mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesi amacıyla belge almaya hak kazanan kişilerin bilgilerini MYK düzenlemelerinde belirtilen süreler dâhilinde MYK’na bildirmekle,

7.3. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/ iptali ve yeniden belgelendirme dâhil MYK tarafından yapılan düzenlemeleri, duyuru ve uyarılar ile bildirmekle,

7.4. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda, adaya ait kişisel hesaplardan ve ARES BELGELENDİRME’nin web sayfasında bilgilendirmekle mükelleftir.

  1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce ARES BELGELENDİRME’ ye başvurmayı, gerektiğinde ARES BELGELENDİRME’nin itiraz ve şikâyet süreçlerinin tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi kabul ederler. Kanuni yollara başvurulması söz konusu ise Gaziantep mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

Aldığım belgeyi, belge kullanım süresi içinde, bu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde kullanacağımı, yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim.

  1. SÖZLEŞME TARİHİ VE YÜRÜRLÜK

10.1 Bu sözleşme toplam 10 (on) maddeden ve toplam 2 (iki) sayfadan oluşmaktadır.

10.2 Bu sözleşme ARES BELGELENDİRME ve ADAY’da kalmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup taraflarca karşılıklı olarak okunup imza altına alınmıştır.

10.3 Bu sözleşme adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır.

10.4 Bu sözleşme adayın belge almaya hak kazandığı tarihten ……/……/…….. itibaren yürürlüğe girer.

Adıma Düzenlenmiş olan ‘’Mesleki Yeterlilik Belgesini ve Kimlik Kartını’’ Teslim Aldım. İmza:

ADAY                                                                           ARES BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ

ADI-SOYADI:                                                                                   AD-SOYADI: SERVET KORKMAZ

İMZA / TARİH:                                                                                İMZA / TARİH: