Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü

  1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür, ARES BELGELEDİRME tarafından yapılan belgelendirmeler ile bu belgelendirme faaliyetine bağlı olarak marka ve logoların kullanımında uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar.

  1. TANIMLAR

  1. SORUMLULUKLAR

Şirket Müdürü

Belgelendirme Müdürü

Kalite Yöneticisi

  1. UYGULAMA
    • Genel

ARES BELGELENDİRME tarafından verilen belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır. Verilen belgeler başvuruda bulunan personelle ilgili olup, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

  • Belge Kullanımı

Belge, sadece belge sahibi tarafından kullanılabilir. Belge, sahibi dışında herhangi bir kişi veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.

Belge, belgede adı geçen kişinin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kimseye devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk, kullanan kişiye aittir.

Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

Belgenin askıya alınması durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı belgelendirme PR.10 Belgelendirmenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi Veya Kapsamının Daraltılması Prosedürü ile belirlenmiştir.

Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

Belgenin yenilenmesi veya tekrar düzenlenmesi için ARES BELGELENDİRME’ye yazılı olarak başvuru yapılmalıdır.

Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap gibi yayınlar veya internet ortamında kullanılabilir.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

  • Logo/Marka Kullanımı

MYK markası, sadece “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ın güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, http://www.myk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

TÜRKAK akreditasyon markası, sadece “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinin, güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, http://www.turkak.org.tradresinden ulaşılabilir.

ARES BELGELENDİRME-MYK-TÜRKAK logo/markası, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

ARES BELGELENDİRME-MYK-TÜRKAK logo/markası, sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

ARES BELGELENDİRME-MYK-TÜRKAK  logo/markasının kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markanın ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin sunumunda çalışan kişiye ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

ARES BELGELENDİRME-MYK-TÜRKAK logo/markasının boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.

ARES BELGELENDİRME-MYK-TÜRKAK logo/markası, bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kişinin belgesine ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.

ARES BELGELENDİRME Marka/Logosu ürün üzerinde kullanılamaz.

ARES BELGELENDİRME-MYK-TÜRKAK logo/markasının haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Belgesi askıya alınmış, geri çekilmiş veya iptal edilmiş sahipleri, ARES BELGELENDİRME-MYK-TÜRKAK logo/markasını kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

  • Belge ve Logo/Marka Kullanımının Durdurulması

Belge geçerlilik süresinin sona ermesi, belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun ARES BELGELENDİRME logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya kuruluştan “PR.05 Düzeltici-Önleyici Faaliyet Prosedürü”ne göre düzeltici/önleyici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir ve yasal işlem başlatılır.